Jobber du som helsepersonell?

Denne siden er kun for helsepersonell.

Jobber du i helsevesenet?

Ja Nei

Forlater Chiesi-nettstedet...

Chiesi er ikke ansvarlig for informasjon på eksterne nettsider.

Vil du fortsette til ekstern nettside?

Ja Nei

Astma og KOLS

Hos Chiesi Farmaceutici bestreber vi oss hele tiden på å forbedre pasientenes helse. Det gjør vi ved å forske og utvikle nye behandlingsløsninger basert på den innovative formuleringsteknologien Modulite®, som gjør det mulig å utvikle inhalatorspray (inhalator med oppmålte doser) som avgir ekstra fine partikler. Chiesi Farmaceutici har patentert og markedsført en tørrpulverbasert inhalasjonsanordning (pulverinhalator), som også er i stand til å avgi ekstra fine partikler.

Litt om astma

Astma er en kronisk betennelsestilstand som kjennetegnes ved tilbakevendende åndedrettssymptomer som kortpustet, hoste og pipende åndedrett, samt trykk over brystet. Under normale omstendigheter kan luften bevege seg fritt i lungene våre via et komplekst ledningssystem, som også kalles luftveiene. Under spesifikke omstendigheter, og når pasientens astma ikke er under kontroll, blir luftveiene mer utsatt for betennelse, og dette utløser et astmaanfall. Det fører til en rekke forandringer, blant annet sammentrekning av bronkiene, fortykkelse av de indre slimhinnene og blokkering av de små luftveiene, slik at det blir vanskeligere å trekke pusten. Disse kliniske tegnene er likevel stort sett reversible, men varierer veldig over tid eller mellom pasienter. Generelt sett forverres den astmatiske tilstanden om natten eller tidlig om morgenen. Det er ikke mulig å kurere astma, men sykdommen kan holdes under kontroll slik at pasienten kan bevare en noenlunde normal livskvalitet. Men hva er årsakene til astma? Når en person som er disponert for astma, kommer i kontakt med irritative stoffer, utløser det et astmaanfall. Predisponerende faktorer omfatter primært genetikk (hvilket forklarer at det er høyere forekomst hos personer som har familiemedlemmer med astma), allergi, kjønn (kvinner), overvekt og etnisk opphav. Samtidig kan innånding av store mengder allergener, forurensende stoffer på arbeidsplassen, tobakksrøyk og miljøforurensning samt luftveisinfeksjoner utløse et astmaanfall. Astma forekommer hyppigst hos barn og unge, men i de senere år er diagnosen blitt stadig mer utbredt hos voksne og eldre.2

Litt om kronisk Obstruktiv Lungesykdom (KOLS)

KOLS er en luftveissykdom som kjennetegnes ved en vedvarende obstruksjon av bronkiene (irreversibel) som er forbundet med en økt kronisk, inflammatorisk respons i luftveiene overfor skadelige partikler eller gass. De klassiske symptomene i forbindelse med KOLS er dyspné, kronisk hoste og kronisk slimdannelse. I noen tilfeller oppstår det en akutt forverring av ovennevnte symptomer, som fører til KOLS-eksaserbasjon. Obstruksjonen av bronkiene hos KOLS-pasienter kan skyldes to mekanismer: På den ene siden kan det oppstå en betennelsestilstand i de små luftveiene som er ledsaget av en fortykkelse av veggene i luftveiene, slik at luftstrømningen møter økt motstand. På den annen side kan det oppstå en progressiv nedbrytning av cellevevet i lungene (emfysem), slik at lungene mister sin elastisitet. Det er viktig å understreke at begge disse mekanismene kan være til stede samtidig og føre til omfattende nedsatt luftstrømning hele veien gjennom lungene. Men hva er risikofaktorene for KOLS? For det første er det noen genetiske risikofaktorer som kan gjøre visse personer mer utsatt for å utvikle sykdommen. Den største risikofaktoren er tobakksrøyk, i tillegg til eksponering for forurensende stoffer i hjemmet (i forbindelse med matlaging eller fyring med biobrensel) eller miljøforurensning. Sekundære faktorer er alder, kjønn, sosioøkonomisk status, luftveisinfeksjoner, astma eller kronisk bronkitt. Generelt sett har KOLS-pasienter større risiko for å utvikle kardiovaskulære sykdommer, benskjørhet, diabetes, lungekreft og bronkiektasier (utposninger på bronkiene), som igjen øker risikoen for sykehusinnleggelse og/eller død. I motsetning til astma er KOLS en sykdom som inntrer senere i livet og er mer vanlig hos voksne (eksisterer ikke hos unge pasienter), fordi den utvikles langsomt og gradvis i takt med eksponering for risikofaktorene.3

Legemidler
Klikk på det respektive produktnavn for mer utfyllende informasjon
.

Trimbow® INHALASJONSAEROSOL, oppløsning 87 µg/5 µg/9 µg: Hver avgitte dose inneh.: Beklometasondipropionat 87 µg, formoterolfumaratdihydrat 5 µg, glykopyrronium 9 µg, vannfri etanol, saltsyre, norfluran.
Trimbow NEXThaler® INHALASJONSPULVER 88 µg/5 µg/9 µg i Nexthaler inhalator: Hver avgitte dose inneh.: Beklometasondipropionat 88 µg, formoterolfumaratdihydrat 5 µg, glykopyrronium 9 µg, laktose, magnesiumstearat. (kun godkjent for pasienter med moderat til alvorlig KOLS)

Inuxair® INHALASJONSAEROSOL, oppløsning 100 μg/6 μg og 200 μg/6 μg: Hver dose inneh.: Beklometasondipropionat 100 μg, resp. 200 µg tilsv. avgitt dose 84,6 μg, resp. 177,7 μg, formoterolfumaratdihydrat 6 μg tilsv. avgitt dose 5 μg, resp 5,1 μg, vannfri etanol, saltsyre, norfluran.
Inuxair NEXThaler® INHALASJONSPULVER 100 μg/6 μg i Nexthaler inhalator og 200 μg/6 μg i Nexthaler inhalator: Hver dose inneh.: Beklometasondipropionat (vannfritt) 100 µg, resp. 200 µg tilsv. avgitt dose (dosen som kommer ut av munnstykket) 81,9 µg, resp. 158,8 µg, formoterolfumaratdihydrat 6 µg tilsv. avgitt dose 5 µg, laktose, magnesiumstearat.

trimbow.no

Trimbow.no er beregnet på helsepersonell.

Lære mer om Trimbow

OmAstma.no Pasient sidene

Pasient sidene

OmAstma.no

Referanse

  1. www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chronic-obstructive-pulmonary-disease-(copd)
  2. www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/asthma
  3. www.ginasthma.org/
  4. www.goldcopd.com/
289-2022-MARK