Jobber du som helsepersonell?

Denne siden er kun for helsepersonell.

Jobber du i helsevesenet?

Ja Nei

Forlater Chiesi-nettstedet...

Chiesi er ikke ansvarlig for informasjon på eksterne nettsider.

Vil du fortsette til ekstern nettside?

Ja Nei

Chiesi er et av Europas ledende farmasøytiske selskaper som investerer tungt i forskning og utvikling (FoU). Dette takket være forskningsfremskritt innen våre hovedområder; luftveissykdommer, sjeldne sykdommer og innen spesialistbehandling som neonatologi og cystisk fibrose, noe som har ført til vår ledende posisjon innen farma.

Luftveissykdommer

Chiesi har et sterkt engasjement og jobber intensivt for å forbedre omsorgen og livskvaliteten for alle som lider av en luftveissykdom som astma eller kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

Klikk på det respektive produktnavn for mer utfyllende informasjon.

Trimbow® INHALASJONSAEROSOL, oppløsning 87 µg/5 µg/9 µg: Hver avgitte dose inneh.: Beklometasondipropionat 87 µg, formoterolfumaratdihydrat 5 µg, glykopyrronium 9 µg, vannfri etanol, saltsyre, norfluran.
Trimbow NEXThaler® INHALASJONSPULVER 88 µg/5 µg/9 µg i Nexthaler inhalator: Hver avgitte dose inneh.: Beklometasondipropionat 88 µg, formoterolfumaratdihydrat 5 µg, glykopyrronium 9 µg, laktose, magnesiumstearat. (kun godkjent for pasienter med moderat til alvorlig KOLS)

Inuxair® INHALASJONSAEROSOL, oppløsning 100 μg/6 μg og 200 μg/6 μg: Hver dose inneh.: Beklometasondipropionat 100 μg, resp. 200 µg tilsv. avgitt dose 84,6 μg, resp. 177,7 μg, formoterolfumaratdihydrat 6 μg tilsv. avgitt dose 5 μg, resp 5,1 μg, vannfri etanol, saltsyre, norfluran.
Inuxair NEXThaler® INHALASJONSPULVER 100 μg/6 μg i Nexthaler inhalator og 200 μg/6 μg i Nexthaler inhalator: Hver dose inneh.: Beklometasondipropionat (vannfritt) 100 µg, resp. 200 µg tilsv. avgitt dose (dosen som kommer ut av munnstykket) 81,9 µg, resp. 158,8 µg, formoterolfumaratdihydrat 6 µg tilsv. avgitt dose 5 µg, laktose, magnesiumstearat.

OmAstma.no Pasientnettsted

Neonatologi

I årtier har Chiesi vært engasjert i neonatologi og samarbeidet med leger for å forbedre behandlingen av premature spedbarn. Chiesi er dermed blitt en viktig partner for nyfødtspesialister over hele verden, ettersom vi leverer livreddende legemidler til over 80 land i verden og arbeider for å utbre de beste kliniske praksiser.


Klikk på det respektive produktnavn for mer utfyllende informasjon.

Curosurf® ENDOTRAKEOPULMONAL INSTILLASJONSVÆSKE, suspensjon 80 mg/ml: 1 ml inneh.: Porcine lungelipider og proteiner 80 mg, natriumklorid 9 mg, natriumhydrogenkarbonat (for pH-justering), sterilt vann til 1 ml.
Peyona® INFUSJONSVÆSKE OG MIKSTUR, oppløsning 20 mg/ml: 1 ml inneh.: Koffeinsitrat 20 mg (tilsv. koffein 10 mg), sitronsyremonohydrat, natriumacetat, vann til injeksjonsvæsker.

Sjeldne sykdommer

Sjeldne sykdommer, eller uvanlige diagnoser, er en samlebetegnelse for ulike sykdommer som rammer svært få mennesker. De europeiske kriteriene for at en sykdom eller diagnose kan beskrives som uvanlig er at den er tilstede i maksimalt 1/2000 og fører til funksjonshemming.1 Totalt er det mer enn 6000 uvanlige sykdommer og selv om hver diagnose er sjelden, totalt av mange mennesker som lever med en sjelden sykdom.1

Referens

  1. www.orpha.net Last accessed 26 Oct 2021.

Lebers hereditære optikusnevropati (LHON)
Lebers hereditære optikusnevropati (LHON) er en sjelden, arvelig mitokondriesykdom1,2. I Norden anslås det at 1 av 50 000 individer har sykdommen, og 1 av 9 000 er bærere.3

Klikk på det respektive produktnavn for mer utfyllende informasjon
.

Raxone® TABLETTER, filmdrasjerte 150 mg: Hver tablett inneh.: Idebenon 150 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Paraoransje FCF (E 110), titandioksid (E 171).

Referens

  1. Yu-Wai-Man P et al. Prog Retin Eye Res. 2011;30:81–114.
  2. Carelli V et al. J Neuroophthalmol. 2017; 37(4):371–81.
  3. Puomila A et al. European Journal of Human Genetics 2007; 15:1079–1089

Alfa-mannosidose
Alfa-mannosidose er en sjelden, recessiv arvelig, lysosomal sykdom forårsaket av mutasjoner i MAN2B1 (LAMAN) genet på kromosom 19. Personer med sykdommen mangler helt eller delvis funksjon av enzymet alfa-D-mannosidose, som fører til en opphopning av mannosrike oligosakkarider i lysosomene, med ødeleggelse av cellefunksjon, samt apoptose som følge1,2

Klikk på det respektive produktnavn for mer utfyllende informasjon.

Lamzede® PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg: Hvert hetteglass inneh.: Velmanase alfa 10 mg, dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, mannitol, glysin. Etter rekonstituering: 1 ml inneholder 2 mg velmanase alfa.

Referens

  1. Malm D. et al., Orphanet J Rare Dis. 2008, 3:21
  2. Borgwardt L. et al., Orphanet J Rare Dis. 2015, 10:70

Nefropatisk cystinose
Cystinose er en sjelden, recessivt arvelig, lysosomal sykdom forårsaket av mutasjoner i CTNS-genet på kromosom 17. CTNS koder for transportproteinet cystinosin og et stort antall mutasjoner er rapportert, der den vanligste mutasjonen i Nord-Europa er en stor, 57 kb, deletion.1


Klikk på det respektive produktnavn for mer utfyllende informasjon
.

Procysbi® ENTEROKAPSLER, harde 25 mg og 75 mg: Hver enterokapsel inneh.: Cysteamin (som merkaptaminbitartrat) 25 mg, resp. 75 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), indigokarmin (E 132), skjellakk (E 904).

Referens

  1. Elmonem MA. et al., Orphanet J Rare Dis. 2016; 11:47

Talassemi
Talassemi er en blodsykdom forårsaket av mutasjoner i HBB-genet, noe som resulterer i røde blodlegemer som er mikrocytiske og ikke inneholder tilstrekkelig med funksjonelt hemoglobin.1,2 Lave nivåer av hemoglobin fører til oksygenmangel, noe som påvirker mange organer.1

Klikk på det respektive produktnavn for mer utfyllende informasjon
.


Ferriprox®TABLETTER, filmdrasjerte 500 mg og 1000 mg: Hver tablett inneh.: Deferipron 500 mg, resp. 1000 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).
Ferriprox® MIKSTUR, oppløsning 100 mg/ml: 1 ml inneh.: Deferipron 100 mg, sukralose (E 955), hjelpestoffer. Fargestoff: Paraoransje (E 110). Kirsebærsmak.

Referens

  1. Genetics Home Reference. National Institutes of Health. https://ghr.nlm.nih.gov/condition/beta-thalassemia. Last accessed: December 19, 2019.
  2. Origa R. 2000 Sep 28 [Updated 2018 Jan 25]. In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2019. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1426/. Last accessed: December 20, 2019.

Special Care

Cystisk fibrose
Cystisk fibrose er en arvelig genetisk sykdom som involverer en mutasjon i CF-genet som forårsaker endringer i et protein kalt CFTR. Dette proteinet finnes i alle kroppens organer og regulerer transporten av natriumklorid og vann gjennom cellemembraner.


Klikk på det respektive produktnavn for mer utfyllende informasjon.

Quinsair® INHALASJONSVÆSKE TIL NEBULISATOR, oppløsning: 1 ml inneh.: Levofloksacinhemihydrat tilsv. levofloksacin 100 mg, magnesiumkloridheksahydrat, vann til injeksjonsvæsker. Hver ampulle inneh. 240 mg levofloksacin.
Bronchitol®INHALASJONSPULVER, harde kapsler 40 mg: Hver kapsel inneh.: Mannitol 40 mg (gjennomsnittlig distribuert dose 32,2 mg).
Bramitob® INHALASJONSVÆSKE TIL NEBULISATOR, oppløsning i endosebeholdere 300 mg/4 ml: Hver endosebeholder inneh.: Tobramycin 300 mg, natriumklorid, svovelsyre, natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.

Kardiologi – iskemisk hjertesykdom.
Iskemisk hjertesykdom er en vanlig sykdom i de nordiske landene1. Sykdommen fører til utilstrekkelig blodtilførsel til hjertet, med påfølgende hjertekrampe. Tilstanden kan ytre seg i både stabile og akutte sykdomstilstander.

Klikk på det respektive produktnavn for mer utfyllende informasjon.

Kengrexal® PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg: Hvert hetteglass inneh.: Kangrelortetranatrium tilsv. kangrelor 50 mg, mannitol, sorbitol, natriumhydroksid (for pH-justering). Etter rekonstituering til konsentrat: 10 mg/ml. Etter fortynning: 200 µg/ml.

Referens

  1. Holtermann Ariansen, Inger Kristine et al. Cardiovascular disease in Norway. Public Health Report. NIPH – Norwegian Institute of Public Health(2020)

Nyre- og leversvikt – Transplantasjon av solide organer (SOT)
Organsvikt oppstår når et organ mister evnen til å utføre sine fysiologiske funksjoner. Organsvikt kan ikke bare påvirke pasientens livskvalitet, men også være livstruende.

Klikk på det respektive produktnavn for mer utfyllende informasjon.

Envarsus® DEPOTTABLETTER 0,75 mg, 1 mg og 4 mg: Hver depottablett inneh.: Takrolimus (som monohydrat) 0,75 mg, resp. 1 mg og 4 mg, laktose, hjelpestoffer.


289-2022-MARK